четверг, 9 июля 2015 г.

Հայոց պատմություն 12-րդ դասարան (Մաս 2)

Ծրագիր XII դասարաններում շաբաթական 2 ժամ
Ընդհանուր հոսքային դասարանների համար: Նորագույն շրջան 1918թ -ից մինչև մեր օրերը:

Բաժին 1 Հայաստանի առաջին Հանրապետությունը 12 ժամ
Թեմա 1 - ա) Հ. Հ հռչակումը և Բաթումի պայմանագիրը: Իշխանության մարմինների ստեղծումը (օրենսդիր, գործադիր, դատական)
Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանիշները (1 ժամ):
բ) Սոցիալ - տնտեսական և քաղաքական կյանքը: Սոցաիալ - տնտեսական դրությունը և գաղթականությունը: Ագրարային բարեփոխումները: ԱՄՆ - ի օգնությունը: Ամերկոմ քաղաքական կուսակցությունները (1 ժամ):
գ) Երկրի ներքին կայունության սպառնացող վտանգները թուրք - թաթարական խռովությունները: 1920թ. Մայիսյան ապստամբությունները: Բյուրո կառավարության ստողծումը (1 ժամ):
Թեմա 2 - Հայաստանի Հանրապետության դրությունը և Հայկական հարցը (4 ժամ)
ա) Կապերը Քառյակ միության երկրների հետ: Քառյակ երկրների պարտությունը: Հայ - վրացական պատերազմը 1918թ.: Լոռու «Չեզոք գոտու» ստեղծումը (1 ժամ):
բ) Հայ - ադրբեջանական հարաբերությունները: Զանգեզուրի պայքարը Գարեգին Նժդեհի իրադրությունը Ղարաբաղում, Շարուրում (1 ժամ):
գ) Փարիզի խաղաղության կոնֆերանսը: Սան - Ռենոյի կոբֆերանսը և 1920թ. Սևրի պայմանագիրը: Կիլիկիահայության աղետը (1 ժամ):
դ) Հայ - ռուսական հարաբերությունները 1920թ. օգոստոսի 10 - համաձայնագիրը (1 ժամ):
Թեմա 3 -  Հայաստանի առաջին հանրապետության անկումը (3 ժամ):
ա) Բոլշևիկյան Ռ -ի և Քեմալական Թուրքիայի մերձեցումը: Բաքվի համագումարը: 1920թ. Թուրք - հայկական պատերազմը և Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը (2 ժամ):
Կրկնություն թեմա 1, 2, 3, (2 ժամ):
ա) Բանավոր հարցում (1 ժամ):
բ) Ուսումնական նյութերի էլէկտրոնային տարբերակով(ֆիլմեր, քարտեզներ, սխեմաներ, հետազոտական աշխատանքներ) (1 ժամ):
Բաժին առաջինին հատկացվում է (12 ժամ):
Թեմա 1 - Խորհրդային Հայաստանը 1920 - 1922թթ. (3 ժամ)
ա) Հեղկոմների գործունեությունը: «Ռազմական կոմունիզմ» - ի քաղաքականությունը: 1921թ. Փետրվարյան ապստամբությունը:
ՆԷՊ. ՀԽՍՀ խորհուրդների ընտրությունները և առաջին համագումարը: ՀԽՍՀ -ի սահմանադրությունը: Կարմիր բանակը (1 ժամ):
բ) Զանգեզուրի գոյապայքարը (1920թ. վերջ - 1921թ. հուլիս):
1921
թ. Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերը (1 ժամ):
գ) Հայ - վրացական և հայ - ադրբեջանական հարաբերությունները (Լոռի, Ղարաբաղ, Նախիջևան, Ջավախք) (1 ժամ):
Հայ - իրանական հարաբերությունները: Լոնդոնի (1921) և Լոզանի (1922 - 1923թթ.) կոնֆերանսները (1 ժամ):
Թեմա 2 - Սոցիալիստական հասրակության ձևավորումը Հայաստանում (4 ժամ):
ա) ՆԷՊ - ի կենսագործումը և կասեցումը Խորհրդային Հայաստանի Ինդուստրիայում:
Գյուղատնտեսության կոլեկտիվացումը և արդյունքները (1 ժամ):
բ) Հասարակական - քաղաքական կյանքը: Ստալինյան բռնությունները:
Խորհրդային Հայաստանը միութենական հանրապետություն: 1936թ. Սահմանադրություն: ՀԽՍՀ- ի նոր սահմանադրությունը և ԳԽ ընտրությունները (1 ժամ):
Թեմա 3 - Հայրենական մեծ պատերազմը և Հայ ժողովուրդը (1941 - 1945թթ.) (3 ժամ):
ա) Պատերազմի սկիզբը: հայաստանը Գերմանիայի և Թուրքիայի ծրագրերում: Հայկական դիվիզաների կազմակերպումը և մարտական ուղին (1 ժամ):
բ) Հայ զորավարները և հերոսները: Հայերի մասնակցությունը պարտիզանական պայքարին: Սփյուռքահայերի մասնակցությունը: (1 ժամ):
գ) Թեհրանի, Յալթայի և Պոտսդամի կոնֆերանսները (հայկական հարցի վերաբացման փորձերը) (1ժամ):
Թեմա 4 - խորհրդային Հայաստանի հետպատերազմային տարիներին (4 ժամ):
ա) Արդյունաբերության և գյուղատնտեսության հիմնախնդիրները: Բնակչության սոցիալական վիճակը և փոփոխությունները:
Հասարակական - քաղաքական կյանքը: Հայրենադարձությունը 1949թ. աքսորը:
բ) Հայաստանը «ձնհալի տարիներին»: Ազգային զարթոնք, Յա. Զարոբյան:
Խորհրդային Հայաստանը լճացման ժամանակաշրջանում: Բրեժնիսյան տնտեսական քաղաքականությունը:
Թեմա 5 - Խորհրդային Հայաստանը վերակռուցման շրջանում (5 ժամ):
ա) Վերակառուցման քաղաքականությունը և Արցախյան շարժման սկիզբը (1 ժամ):
բ) Արցախյան շարժման հետագա վերելքը (1 ժամ):
գ) 1988թ. դեկտեմբերյան երկրաշարժը:
դ) Արցախյան գոյամարտը (1990 - 1994թթ.) (Գետաշեն, Մարտունաշեն) (1 ժամ):
ե) Հայաստանի անկախության գործընթացւ 1990թ. մայիսի 20-ի ընտրություններ: 1990 օգոստոսի 23-ի հռչակագիրը: ԽՍՀՄ - ի փլուզումը: ԱՊՀ -ի ստեղծումը: (1 ժամ):
Կրկնության թեմա 1, 2, 3, 4, 5, (2 ժամ):
ա) Գրավոր աշխատանք (թեստեր):
բ) Ուսումնական նյութերի ներկայացում էլ. տարբերակներով:
Բաժին երկրորդին հատկացված է (24 ժամ):
Բաժին 3 Հայկական պետականությունը Արդի փուլում (4 ժամ):
Թեմա 1 - Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը (3 ժամ):
ա) Հ. Հ պետականության կայացման գործընթացը: Ներքին գործընթացը: հասարակական - քաղաքական կյանքը (1 ժամ):
բ) Հ.Հ միջազգային դրությունը և արտաքին քաղաքականությունը: Հայաստանը և Ռուսաստանը, Հայաստան և ԱՊՀ, Հայաստան և ՍԱԿ, Հայաստան և ԵԽ և այլն (1 ժամ):
գ) Հայկական մշակույթը նորագույն ժամանակաշրջանում, բոլոր ոլորտները և ճյուղերը (1 ժամ):
Թեմա 2 - Հայկական սփյուռքը 1920 - ից մինչև մեր օրերը:
ա) Հայկական սփյուռքը 1920թ - 1991թ: Սփյուռքի առաջացումը, կենտրոնը, Հայրենադարձությունը 1920 -ական թվականներին, Հայաստանի դատարանի գործուեությունը, հայրենիք - Սփյուռք կապեր (1 ժամ):
Ամփոփիչ կրկնություն (1 ժամ):
Ծրագիր XII  դասարան, շաբաթական (3 ժամ):
Հումանիտար հոսքային դասարաններ և հումանիտար խորացված ուսուցման դասարանների համար (Իրավագետ, Քաղաքագետ, Արևելագետ, Հայագետ, Հասարակագետ):
Այս դասարաններում 1 ժամ հատկացվում է նորագույն շրջանի պատմությանը
1918
թ-ից մինչև մեր օրերը: Ընդհանուրը (34 ժամ) Տես ընդհանուր հոսքի ծրագիրը:
Հումանիտար հոսքային դասարաններին տրվում է ևս շաբաթական (4 ժամ): Պետական ավարտական և միասնական քննություններին նախապատրասվելու համար:
Ծրագրի բովանդակությունը
Ծրագիրը ընդգրկում է 3 ժամանակաշրջան
ա) Հին շրջան Հայկական քաղաքակրթության ակունքներից մինչև III -րդ դարի վերջը:
բ) Միջնադար IV -րդ դարից մինչև XVII դ. կեսը:
գ)  Նոր շրջան XVII դարի կեսերից մինչև XX դարի սկիզբը:
Թեմա 1 - Հայկական քաղաքակրթության ձևավորումը (9 ժամ):
Դաս 1 - Հայկական բնաշխարհը (1 ժամ):
    ա) Հայկական լեռնաշխարհի դիրքը, հետերը և լճերը:
    բ) Բնակլիմայական պայմանները և վարչական բաժանումը:
Դաս 2 - Նախնադարյան հասարակությունը Հայկական լեռնաշխարհում (1 ժամ):
ա) Նախնադարի պարբերացումը: Հնագույն բնակատեղիները:
բ) Նեոլիթյան հեղափոխությունը և Էնեոլիթը:
գ) Պաշտամունք, հավատալիքներ:
Դաս 3 - Հայոց ծագումնաբանությունը (1 ժամ):
ա) Հայկ Նահապետը և Հայկյան Արամը:
բ) Վկայություններ (Հին Արևելք և Աստվածաշունչ):
Դաս 4 - Պետական կազմավորումները քա. III - րդ հազարամյակից մինչև քա. I հազարամյակի սկիզբը (1 ժամ):
ա) Շենգավիթ, Մեծամոր, Լոռի
բ) Հայկյանների Արարատյան թագավորություն, Արատտա, Արմանում
գ) Հ.լ. պետական կազմավորումները
Դաս 5 - Վանի թագավորություն (1 ժամ):
ա) Վանի թագավորության հիմնադրումը. Արամե, Սարդուրի, Իշպուինի, Մենուա:
բ) Թագավորության հզորացումը. Արգիշտի I, Սարդուրի II և հաջորդները:
գ) Տնտեսություն. շինարարաություն, մշակույթ:
Դաս 6 - Հայկազուն Երվանդյանների թագավորություն (2 ժամ):
ա) Պարույր թագավոր, Երվանդ Սակավակյաց:
բ) Սիգրան Երվանդյան, Կյուրոս Մեծ:
գ) Ա. մակեդոնացու արշավանքները և Հայկական թագավորությունները:
Թեմա 1 ից մինչև 7 դասը կրկնություն (1 ժամ):
(
Թեստային առաջադրանքներ և ուս. նյութերի ստեղծում էլ. տարբերակով):
Թեմա 2 Մեծ Հայքի թագավորությունները:
(
Արտաշեսյաններ և Արշակունիներ)
Դաս 8 - Հայաստանը Քա. II -րդ դարում (1 ժամ):
ա) Իրադրությունը Մերձավոր Արևելքում: Արտաշես I
բ) Հայկական հողերի միավորումը և բարեփոխումները: Արցախի քաղակականությունը:
Դաս 9 - Տիգրան II Մեծ (1 ժամ):
ա) Տիգրան II Մեծի նվաճումները:
բ) Հայաստանը աշխարհակալ տերություն:
գ) Տիգրանակերտի կառուցումը:
Դաս 10 - Հռոմեական պատերազմը (1 ժամ):
ա) Պատերազմի պատճառները և սկիզբը (I -ին փուլ քա. 69-67թթ.):
բ) Պատերազմի II - րդ փուլը (քա. 66թ. Արտաշատի պայմանագիրը):
Դաս 11 - Մեծ Հայքի թագավորություն, Տիգրան II - ի հաջորդների օրոք (1 ժամ):
ա) Հռոմեա - Պարթևական պատերազմը, Արտավազդ Ii
բ) Արտաշես II թագավորության անկումը:
Դաս 12 - Արշակունիների թագավորության հիմնադրումը (1 ժամ):
ա) Իրադարձությունը Մերձավոր Արևելքում: Տիգրան I
բ) Մեծ Հայքը Տրդատ I -ից հետո Սանատրուկ II, Վաղարշ I, Արշակունիների ժառանգական իշխանության հաստատումը
գ) Հայաստանը III -րդ դարում: Մծբինի հաշտությունը, Տրդատ III Մեծ:
Դաս 13 -  Հայկական մշակույթը Հելենիզմի դարաշրջանում (1 ժամ):
ա) Հելենիզմը և հայաստանը:
բ) Նյութական և հոգևոր մշակույթ:
գ) Դիցարան:
Դաս 14 - թեմա 2 կրկնություն (2 ժամ):
(
Ուս. նյութեր, թեստեր էլ. տարբերակով):
Թեմա 3 Հայկական քաղաքակրթությունը միջին դարերում (5 ժամ):
Դաս 15 Քրիստոնեության ընդունումը (1 ժամ):
ա) Քրիստոնեության հռչակումը:
բ) Հայ առաքելական եկեղեցու դերն ու նշանակությունը:
Դաս 16 - Ավատատիրության հիմնադրումը (1 ժամ):
ա) Նախարարական համակարգը:
բ) Կառավարման համակարգը, բանակը:
գ) Բնակչությունը, քաղաքային կյանքը:
Դաս 17 - Արշակունյաց թագավորությունը (1 ժամ):
ա) Տրդատ III Մեծի գործունեությունը:
բ) Խոսրով III և Տիրան:
գ) Արշակ II Հայ - Պարսկական պատերազմը:
Դաս 18 - Հայաստանը Պապի և նրա հջորդների օրոք (1 ժամ):
ա) Պապ թագավոր, ներքին ու արտաքին քաղաքականությունը:
բ) Թագավորության թուլացումը և անկումը:
Դաս 19 - Թեմա 3 -րդ կրկնություն (1 ժամ):
(
Առաջադրանքներ, թեստեր) էլ. տարբերակով:
Թեմա 1 - Հայկական պետականության նախարարական շրջանը (7ժամ):
Դաս 20 - Մարզպանական Հայաստան (1 ժամ):
ա) Պարսից արքաների քաղաքականությունը:
բ) Վարդանանց պատերազմ:
Դաս 21- Վահանանաց ապստամբությունը (1 ժամ):
ա) Պատճառները, սկիզբը և ավարտը:
բ) Հայաստանի ինքնուրույնությունը: Վահան Մամիկոնյան:
Դաս 21- Հայաստանը VI - VII դարերում (1 ժամ):
ա) Արևմտյան Հայաստանը VI դարում
բ) Արևելյան Հայաստանը VI դարում
գ) Հայաստանը II - րդ բաժնումը (591թ.)
Դաս 22 - Հայաստանը VII -րդ դարում (1 ժամ):
ա) Պարսկա - բյուզ. պատերազմները VII դ. և Հայաստանը:
բ) Թեոդորոս Ռշտունի Հայ - արաբական պայմանագիրը: Հայաստանի անկախության վերականգնումը:
Դաս 23 - Արաբական տիրապետությունը Հայաստանում (1 ժամ):
ա) «Արմինկա» փոխարքայություն:
բ) 8-9 դարեր հակաարաբական ապստամբություններ:
Դաս 24 - Վաղմիջնադարյան մշակույթը (1 ժամ):
ա) Մաշտոց գրերեի գյուտը:
բ) Իրավունք և փիլիսոփայություն:
գ) Արվեստ:
Դաս 25 - Կրկնություն (1 ժամ):
(
Առաջադրանքներ, ստուգում):
Թեմա 5 Մեծ Հայքի Բագրատունյաց թագավորությունը (5 ժամ):
Դաս 26 - Հայոց թագավորության վերականգնումը:
ա) Հայոց թագավորության վերականգնման նախադրյալները, Աշոտ I  (1 ժամ):
բ) Հայ - բյուզանդական հարաբերությունները Սմբատ I:
գ) Աշոտ II-րդ երկաթի պայքարը անկախության համար:
Դաս 27 - Հայաստանը X -րդ դարում (1 ժամ):
ա) Աբաս, Աշոտ III ողորմած:
բ) Անին Հայաստանի մայրաքաղաք:
գ) Սմբատ II Գագիկ I թագավորության հզորացումը:
Դաս 28 - Բագրատունյաց թագավորության թուլացումը և անկումը (1 ժամ):
ա) Ենթակա թագավորություններ (Վասպուրական, Վանանդի, Լոռի և Սյունիք):
բ) Բյուզանդիայի նվաճողական քաղաքականությունը:
գ) Թագավորության թուլացումը և անկումը Հավհաննես  Սմբատ Գագիկ II
Դաս 29 - Բագրատունյաց թագավորության պետական կառավարման համակարգը և տնտեսական կյանքը:
ա) Պետական կարգը, բանակը (1 ժամ): 
բ) Տնտեսությունը և առևտուրը:
Դաս 30 - կրկնություն (1 ժամ):
Ստուգարք, Թեստային առաջադրանքներ և ուս. նյութեր էլ. տարբերակով:
Թեմա 6 Հայոց պետականությունը XI - XIV դարերում (4 ժամ):
Դաս 31 - ա) Հայկական թագավորությունները և իշխանությունները: Կարս, Սյունիք, Լոռի:
բ) Հայոց կաթողիկոսական աթոռի տեղափողությունը: (1 ժամ):
Դաս 32 - ա) Ազատագրական պայքարը: Զաքարյանները Հայաստանում:
բ) Իշխանական նոր տները (1 ժամ):
Դաս 33 - ա) Մոնղոլական արծավանքները
բ) Հայկական իշխանական տները, պայքար թաթար - մոնղոլական տիրապետության դեմ (1 ժամ):
Դաս 34 - Կրկնություն 1 ժամ:
Թեմա 7 - Կիլիկյան Հայաստան (6 ժամ):
ա) Հայկական պետականության նախադրյալները Կիլիկիայում:
բ) Հայկական իշխանությունների առաջացումը (1 ժամ):
Դաս 36 - ա) Խաչակիրները և Կիլիկյան Հայաստանը:
            բ) Ռուբինյան իշխանության հզորացումը (1 ժամ):
Դաս 37 -  ա) Հայ եկեղեցու նոր թեմերի ձևավորումը:
                բ) Լևոն I մեծագործ Կիլիկիայի թագավորության հռչակումը, ներքին և արտաքին քաղաքականությունը (1 ժամ):
Դաս 38 - ա) Հեթումյանների արքայատոհմի հաստատումը:
             բ) Հարադերությունները խաչակիրների, մոնղոլների և մամլուքների հետ (1 ժամ):
Դաս 39 - ա) Ունիթորներ և Հակաունիթորներ:
                 բ) Թագավորության թուլացումը և անկումը 1375թ. (1 ժամ):
Դաս 40 - ա) Կիլիկյան Հայաստանի պետական կարգը և բանակը (1 ժամ):

Комментариев нет:

Отправка комментария