воскресенье, 6 сентября 2015 г.

Առաջադրանքներ

10-րդ դասարան
Գնահատականի նվազագույն շեմ
Ա. Լեզու և կրոն
1.Լեզուն որպես էթնիկության գործոն
2.Քրիստոնեական արժեհամակարգը և ազգային ինքությունը
3.Հայերենի տեղը և դերը համաշխարհային լեզվական համակարգում

Բ. Հայկական պետականությունը Կիլիկիայում
1.Հայերը Կիլիկիայում
2.Իշխանությունից մինչև թագավորություն
3.Կիլիկյան Հայաստանի կործանումը

Գ. Հայաստանը 15-17-րդ դարերում
1.Օտար տիրապետության շրջան
2.Կիսաանկախ իշխանություններ
3.Ազատագրական միտքը և հիմնական ուղղությունները

11-րդ դասարան
Գնահատականի նվազագույն շեմ

Ա. Հայկական մշակույթը 19-20-րդ դարի սկզբին
1.Կրթական համակարգը
2.Պատմագիտությունը
3.Արվեստը և ճարտարապետությունը

Բ. Հայաստանի Առաջին Հանրապետություն
1.Մայիսյան հերոսամարտեր և Առաջին հանրապետության ստեղծումը
2.Ներքին քաղաքական կյանքը
3.Անցկացնել զուգահեռներ Հայաստանի Առաջին և Երրորդ հանրապետությունների միջև

Գ. Հայաստանի Երկրորդ Հանրապետություն
1.Խորհրդային իշխանության հաստատումը
2.ՀՍԽՀ Սահմանադրությունը (Սահմանադրություն հասկացության ընդհանուր նկարագիր)
3.ՀՍԽՀ տարածքային հիմնախնդիրները

10-րդ դասարան
Առաջադրանքներ այն սովորողների համար, ովքեր ուզում են բարձրացնել գնահատանիշը

Ա. Բագրատունյաց Հայաստան
1.Ենթադրյալ թագավորություն. հիմնավորումներ և զուգահեռներ այլ պետական կազմավորումների հետ
2.Ներքին խնդիրներ և մանր իշխանությունների առկայություն: Պետական մտածողության բացակայություն, թե անհատի հավակնություններ

Բ. Ազգերի առաջացումը
1.Ազգ հասկացությունը և դրա դրսևորումները
2.Ազգի առաջացման և ձևավորման մոդելները

11-րդ դասարան
Առաջադրանքներ այն սովորողների համար, ովքեր ուզում են բարձրացնել գնահատանիշը

Ա. Մշակույթի ընկալում և կիրառում
1.Մշակույթ հասկացության Ձեր ընկալումներն և առկա տեսակետները
2.Մշակութային վարքագծի դրսևորումները տարբեր հասարակություններում

Բ. Հայաստանի Առաջին Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը
1.Աղերսանք, թե պարտադրանք  (Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններ)
2.Արևմուտտք, թե Ռուսաստան. պետական ճակատագրի կողմնորոշում

12-դասարան

Ա Առաջին Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունը:
Բ Խորհրդային կարգերի հաստատումը և արժեքային բախում:

Ա Երրորդ Հանրապետություն և Խառնակ փուլ:
Բ Պետականության ընկալումը և իրավակարգ հասարակություն. պետականության սիմվոլիկան հասարակական գիտակցման մեջ:


Օգտակար գրականության և կայքերի ցանկ
Աբրահամյան Լ., Ազգային ինքության չորս հարացույց:
Կիրակոս Գանձակեցի, Պատմություն Հայոց:
Ադոնց Ն., Երկեր, հ. Ա, Եր., 2006:
Մանանդյան Հ., Երկեր, հ. Բ, Եր., 1978:
Մաթևոսյան Ռ., Բագրատունյաց Հայաստանի պետական կառուցվածքն ու վարչական կարգը, Եր., 1990:
Լեո, Երկերի ժողովածու, հ. 2, Եր., 1967:
Հովհաննես Դրասխանակերտցի, Հայոց պատմություն (Ցանկացած հրատարակություն):
Քաջազնունի Հ., Ազգ և հայրենիք, Պեյրութ, 1979:
Վրացյան Ս., Հայաստանի Հանրապետություն, Եր., 1993:
Бромлей Ю., Очерки теории этноса, М., 1982.
Смит Э., Национализм и модернизм, М., 2004.
Хобсбаум Э., Нации и национализм после 1780 г., СБб, 1998.
Радугин А., Культурология, М., 2000.
noravank.am
mitq.am
prm.am
armtown.com
Культурология
Էթնոհոգեբանություն
Լեզուների առաջացման և զարգացման տեսություն
Անհատական աշխատանքի բեռնում

Հիշեցում
Ներկայացվող պահանջներ
Ա. Ներածական խոսքի առկայություն
Բ. Առկա նյութի վերլուծություն
Գ. Վերջաբան և եզրահանգումներ
Դ. Անհրաժեշտության դեպքում զուգահեռների անցկացում

Ե. Օգտագործված գրականության և կայքերի հղումների պարտադիր ցանկ

Комментариев нет:

Отправка комментария