понедельник, 28 сентября 2015 г.

Առաջադրանքներ. 7-րդ դասարան. Պատմություն

ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
ԱՌԱՋԻՆ – ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 01- 07.09
1. Սահմանել «Մարդ» հասկացությունը և հիմնավորել սահմանումը;
2. Շարադրել մարդու առաջացման վարկածները;
3. Նկարագրել նախնադարյան որսորդի, ձկնորսի կամ հավաքչի կյանքը;
4. Սահմանել «Տոհմ» և «Ցեղ» հասկացությունները;
5. Նկարագրել առաջին գործիքները և բացատրել նրանց գործառույթները;
6. Թվարկել Հայկական լեռնաշխարհի քարիդարյան հուշարձանները:
Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6- րդ դասարան, էջ 18-24
Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 11-13, 15-17
https://www.youtube.com/watch?v=O77JBILU7qY
ԵՐՐՈՐԴ – ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 08 – 14.09
1. Սահմանել «Դպրոց» և «Քննություն» հասկացությունները;
2. Թվարկել նախնադարում երեխաներին ուսուցանվող գիտելիքները;
3. Նկարագրել նախնադարյան քննության որևէ օրինակ;
4. Համեմատել նախնադարի և ժամանակակից դպրոցները:
Աղբյուրներ` https://www.youtube.com/watch?v=IsGaIS11sFU
http://pedagogical_dictionary.academic.ru/2414/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 15 – 21.09
1. Սահմանել ,,Գիտություն,, և ,,Արվեստ,, հասկացությունները;
2.Թվարկել նախնադարյան մարդկանց այն գիտելիքներն ու կարողությունները,որոնք կարող են համարվել գիտության և արվեստի հիմք;
3. Ապացուցել, որ Հայկական լեռնաշխարհի բնիկները տիրապետում էին գիտության և արվեստի որոշակի գաղտնիքների:
Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 70
https://www.youtube.com/watch?v=df-Tr_A4LpQ
ՅՈԹԵՐՈՐԴ– ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 22 – 28.09
1. Սահմանել «Հասարակություն» և «Ոսկեդար»հասկացությունները;
2. Ապացուցել կամ հերքել այն տեսակետը, որ նախնադարը մարդկության հիշողության ոսկեդարն է;
3. Թվարկել ոսկեդարի ավարտի պատճառները:
Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 21-22, 27-28
ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 30 – 05.10
 1. Սահմանել ,,Արիական քաղաքակրթություն,, հասկացությունը;
 2. Թվարկել արիականության սկզբունքները;
 3. Ապացուցել, որ արիական քաղաքակրթության բնօրրանը Հայկական լեռնաշխարհն է:
 4. Թվարկել արիական քաղաքակրթության ձեռքբերումները;
 5. Ապացուցել, որ արիական քաղաքակրթության պարտությունն անշրջելի չէ:
Աղբյուրներ` http://www.hayary.org/wph/?p=155
Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 31-35
ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 06 – 12.10
 1. Պատմել Արատտայի մասին;
 2. Ապացուցել, որ Արատտան արիական պետություն է;
 3. Պատմել մ.թ.ա. 27-9 դդ.- ի հայկական պետությունների մասին:
Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 36-38
ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 13 – 18.10
 1. Սահմանել ,,Սեմական քաղաքակրթություն,, հասկացությունը;
 2. Թվարկել սեմական քաղաքակրթության ձեռքբերումները;
 3. Համեմատել արիական և սեմական քաղաքակրթությունները;
 4. Ապացուցել, որ սեմական քաղաքակրթության պարտությունն անխուսափելի է:
http://www.hayary.org/wph/?p=1535
ՏՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ
ԱՌԱՋԻՆ – ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` սեպտեմբեր
1. Համեմատել մարդու առաջացման վարկածների փաստարկված և վիճելի կողմերը;
2. Բեմադրել նախնադարյան հասակակցի մեկ օրը;
3. Բացատրել հնագիտական հնագույն շերտերում մետաղից պատրաստված գործիքների առկայությունը;
4. Ապացուցել, որ նախնադարի դպրոցը և նրա ուսուցիչները չափազանց կարևոր դեր էին խաղում տոհմի կյանքում;
5. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Ժայռապատկերներ», «Քարահունջ», «Առասպելական ոսկեդարի իրական հիմքերը»թեմաներից որևէ մեկով;
6. Գրել պատմվածք կամ հեքիաթ ,,Տոհմից վտարվածը,, վերնագրով:
ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետըհոկտեմբեր
 1. Գրել պատմվածք ,, Արիացու օրագրի պատառիկներ,, վերնագրով;
 2. Համեմատել Արատտան և հայոց ժամանակակից պետությունը;
 3. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Արատտա,, թեմայով;
 4. Թվարկել արիա – սեմական հակամարտության դասերը /պատասխանը հիմնավորել/;
 5. Բեմադրել սեմական քաղաքակրթության որևէ ենթաքաղաքակրթության մեկ օրը:

Դասարանական առաջադրանքներ 7-րդ դասարան

ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍ
 1. ,,Մարդ,, հասկացության սահմանումը և սահմանման հիմնավորումը;
 2. Մարդու առաջացման վարկածների բովանդակության շարադրումը;
 3. Ապացուցել, որ մարդու առաջացման հիմնախնդիրը գիտությունը դեռ չի լուծել:
  ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍ
 1. Նկարագրել նախնադարյան որսորդի, ձկնորսի կամ հավաքչի կյանքը;
 2. Սահմանել ,,Տոհմ,, և ,,Ցեղ,, հասկացությունները;
 3. Նկարագրել առաջին գործիքները և բացատրել նրանց գործառույթները;
 4. Թվարկել Հայկական լեռնաշխարհի քարեդարյան հուշարձանները:
  ԵՐՐՈՐԴ – ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
 1.  Սահմանել ,,Դպրոց,, և ,,Քննություն,, հասկացությունները;
 2. Թվարկել նախնադարում երեխաներին ուսուցանվող գիտելիքները;
 3. Նկարագրել նախնադարյան քննության որևէ օրինակ;
 4. Համեմատել նախնադարի և ժամանակակից դպրոցները:
  ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
 1. Սահմանել ,,Գիտություն,, և ,,Արվեստ,, հասկացությունները;
 2.  Թվարկել նախնադարյան մարդկանց այն գիտելիքներն ու կարողությունները, որոնք կարող են համարվել գիտության և արվեստի հիմք,
 3. Ապացուցել, որ Հայկական լեռնաշխարհի բնիկները տիրապետում էին գիտության և արվեստի որոշակի գաղտնիքների:
  ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ
 1. Սահմանել ,,Հասարակություն,, հասկացությունը;
 2. Թվարկել նախնադարում հասարակական կյանքի կազմակերպման տարբերակները;
 3. Ապացուցել, որ հասարակական կյանքի կազմակերպումն անխուսափելիորեն կհանգեցնի պետության առաջացման:
  ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ
 1. Սահմանել ,,Ոսկեդար,, հասկացությունը;
 2. Ապացուցել, որ նախնադարը մարդկության հիշողության ոսկեդարն է;
 3. Թվարկել ոսկեդարի ավարտի պատճառները:
  ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍ
 1. Սահմանել նախնադարի երեք կարևորագույն հասկացությունները;
 2. Թվարկել նախնադարի հիմնական փուլերը;
 3. 3.Ապացուցել, որ նախնադարը մարդկության արշալույսն է:  
ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍ
 1. Սահմանել ,,Արիական քաղաքակրթություն,, հասկացությունը;
 2. Թվարկել արիականության սկզբունքները;
 3. Ապացուցել, որ արիական քաղաքակրթության բնօրրանը Հայկական լեռնաշխարն է:
  ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
 1. Թվարկել արիական քաղաքակրթության  ձեռքբերումները;
 2. Ապացուցել, որ արիական քաղաքակրթության պարտությունն անշրջելի չէ;
 3. Գրել պատմվածք ,, Արիացու օրագրի պատառիկներ,, վերնագրով:
  ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԴԱՍ
 1. Համեմատել Արատտան և հայոց ժամանակակից պետությունը;
 2. Ապացուցել, որ Արատտան արիական պետություն է:
  ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
 1. Թվարկել սեմական քաղաքակրթության ձեռքբերումները;
 2. Համեմատել արիական և սեմական քաղաքակրթությունները;
 3. Ապացուցել, որ սեմական քաղաքակրթության պարտությունն անխուսափելի է:
  ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍ
 1. Կազմել Հին Եգիպտոսի ժամանակագրությունը;
 2. Թվարկել եգիպտական քաղաքակրթության ձեռքբերումները;
 3. Սահմանել Հին Եգիպտոսին առնչվող հինգ հասկացություն;
 4. Համեմատել ցանկացած երկու փարավոնի ներքին և արտաքին քաղաքականությունը:
  ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ
 1. 1. Կազմել Շումերի ժամանակագրությունը;
 2. Սահմանել Շումերին առնչվող յոթ հասկացություն;
 3. Թվարկել շումերական քաղաքակրթության ձեռքբերումները;
 4. Շարադրել շումերական էպոսի բովանդակությունը:
  ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
 1. Կազմել չինական քաղաքակրթության հնագույն և հին փուլերի ժամանակագրությունը;
 2. Սահմանել չինական քաղաքակրթությանն առնչվող հինգ հասկացություն;
 3. Թվարկել չինական քաղաքակրթության ձեռքբերումները;
 4. Բնութագրել Ցին Շի Հուանդիին:
  ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
 1. Ներկայացնել Հայկ Նահապետի մասին պատմությունների տարբերակները;
 2. Բնութագրել Հայկ Նահապետին;
 3. Կազմել Հայկյանների ժամանակագրությունը;
 4. Նկարագրել Հայկի և Բելի ճակատամարտը: Գծել Ճակատամարտի սխեման;
 5. Թվարկել Հայկ Նահապետի դասերը /պատասխանը հիմնավորել/;
 6. Գրել պատմվածք ,,Ես Հայկ Նահապետի զինվորն եմ,, վերնագրով:
  ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԴԱՍ
 1. Թվարկել գրի տեսակները;
 2. Ապացուցել, որ գիրը քաղաքակրթության անկյունաքարն է;
 3. Համեմատել հայկական այբուբենի առաջացման վարկածները:
  ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍ
 1. Համեմատել Ձեզ հայտնի բոլոր քաղաքակրթությունները;
 2. Ապացուցել, որ Հայկյան Հայաստանն արիական քաղաքակրթության պատվարն էր
ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` դեկտեմբերի 1-7
 1. Թվարկել Ծովի ժողովուրդների արշավանքները և դրանց հետևանքները;
 2. Սահմանել ,,Հոմերոսյան Հունաստան,, հասկացությունը;
 3. Նկարագրել կրետե-միկենյան մշակույթը:
  ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` դեկտեմբերի 8-14
 1. Սահմանել Արարատյան թագավորության պատմությանն առնչվող յոթ կարևոր հասկացությունները;
 2. Կազմել Արարատյան թագավորության ռազմա-քաղաքական և մշակութային ժամանակագրությունը;
 3. Նկարագրել Արարատյան թագավորության որևէ քաղաք կամ տաճար;
 4. Ապացուցել, որ Արարատյան թագավորությունը հայկական պետություն էր:
  ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` դեկտեմբերի 15-21
 1. Համեմատել Աթենքի և Սպարտայի քաղաքական համակարգը, արտաքին քաղաքականությունը, զինած ուժերն ու երեխաների կրթությունը;
 2. Կազմել Հին Հունաստանի ժամանակագրությունը;
 3. Նկարագրել Աթենքը կամ Սպարտան;
 4. Սահմանել Սպարտային և Աթենքին վերաբերող երեքական հասկացություն:
  ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը՝ դեկտեմբերի 22-28
 1. Կազմել հունական մշակույթի ժամանակագրությունը;
 2. Սահմանել հունական մշակույթի հետ առնչվող 10 կարևոր հասկացությունները;
 3. Թվարկել հունական մշակույթի ձեռքբերումները /պատասխանը հիմնավորել/;
 4. Ապացուցել, որ հունական մշակույթն է եվրոպական քաղաքակրթության հիմքում:
  ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԴԱՍ
Կատարման ժամկետը՝ 2015թ.-ի հունվարի առաջին դաս
,,Ես կարողանում եմ,, ստուգատես  
ԵՐԵՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը՝ 13.01 – 20.01.2015
 1. Համեմատել Արիստոտելին և Ալեքսանդր Մակեդոնացուն;
 2. Նկարագրել Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքները;
 3. Բնութագրել Ալեքսանդր Մակեդոնացու ժամանակաշրջանի որևէ զորավարի կամ գիտնականի;
 4. Ապացուցել, որ Ալեքսանդր Մակեդոնացու ստեղծած կայսրության կործանումն անխուսափելի էր:
  ԵՐԵՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը՝ 02.02-06-02
 1. Սահմանել ,,Հելլենականություն,, հասկացությունը;
 2. Թվարկել հելլենականության դրական և բացասական հետևանքները հայկական քաղաքակրթության համար;
 3. Ապացուցել, որ Արտաշեսյան Հայաստանը հելլենական պետություն էր;
 4. Համեմատել Հայկյան և հելլենական Հայաստանները:
ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը՝ 09-13.02
 1. Բնութագրել Տիգրան Մեծին;
 2. Կազմել Տիգրան Մեծի աշխարհակալության ժամանակագրությունը;
 3. Թվարկել Տիգրան Մեծի աշխարհակալության կործանման պատճառները:
Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 91-111
ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 16-20.02
 1. Սահմանել ,,Աշխարհակալություն,, հասկացությունից անբաժան 10 հասկացություններ;
 2. Համեմատել ցանկացած երեք աշխարհակալություն:
Աղբյուրներ`
bararanonline.com/աշխարհակալություն
ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը՝ 23-27.02
1.Անհատական և խմբային ստուգողական աշխատանք ,,Հունական քաղաքակրթությունը արդի Արևմուտքի օրորոց և հայկական վերջին աշխարհակալությունը,, թեմայից
ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը՝ 02-06.03
 1. Մանրամասն շարադրել Հռոմի ստեղծման առասպելը;
 2. Սահմանել ,,Պատրիկ,, և ,,Պլեբեյ,, հասկացությունները;
 3. Համեմատել արքայական Հռոմը հանրապետական Հռոմի հետ;
 4. Նկարագրել Սպարտակի անցած ուղին;
 5. Թվարկել ստրուկների ապստամբության պարտության պատճառները;
 6. Բնութագրել Սպարտակին կամ Մարկոս Կրասոսին:
Աղբյուրներ՝ Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 141-148, 161
ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը՝ 09-13.03
 1. Կազմել հայ-հռոմեական պատերազմների ժամանակագրությունը
 2. Նկարագրել հայ-հռոմեական պատերազմների որևէ ճակատամարտ
 3. Բնութագրել այդ ժամանակաշրջանի որևէ զորավարի
 4. Թվարկել հայ-հռոմեական պատերազմների դասերը
Աղբյուրներ՝ Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 108-109, 112-115, 120, 125-126, 130-131
ՔԱՌԱՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 16-20.03
 1. Կազմել Հուլիոս Կեսարի կյանքի կարևոր իրադարձությունների ժամանակագրությունը;
 2. Շարադրել Կեսարի և Բրուտոսի համեմատական բնութագիրը;
 3. Սպարտակի, Կեսարի և Բրուտոսի գործունեության օրինակով ապացուցել, որ անհատի կարևոր դեր ունի պատմության մեջ:
Աղբյուրներ`Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 161, 164-165
ՀԻՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 30.03-03.04
 1. Կազմել հռոմեական կայսրության ժամանակագրությունը;
 2. Շարադրել Օկտավիանոսի, Ներոնի և Դիոկղետիանոսի համեմատակ բնութագիրը;
 3. Ապացուցել, որ հռոմեական կայսրության կործանումն անխուսափելի էր:
Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 166-173
ՀԻՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 07-11.04
 1. Համեմատել հռոմեական և հունական կրոնները;
 2. Ապացուցել, որ ճարտասանությունն անհրաժեշտություն էր հին աշխարհում;
 3. Պատմել հռոմեական տերության կրթական համակարգի մասին;
 4. Բնութագրել հռոմեական մշակույթի որևէ գործչի:
Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 174-181
ՀԻՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 20-23.04
Ամփոփիչ աշխատանք «Հին Հռոմ. աշխարհակալության անփառունակ ավարտի ապացույց և հին Հայաստան. արմատներից հրաժարվելու ճանապարհին» թեմայից:
ՀԻՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 27-30.04
 1. Թվարկել քրիստոնեության ընդունման պատճառները և հետևանքները /պատասխանը հիմնավորել/;
 2. Ապացուցել, որ պետության առկայությունը և մշակույթի զարգացումը ուղիղ համեմատական չեն:
Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 136-137
ՎԱԹՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 04-08.05
 1. Թվարկել ժողովուրդների մեծ գաղթի պատճառները և հետևանքները;
 2. Ապացուցել, որ ժողովուրդների մեծ գաղթը կարևոր դեր է խաղացել համաշխարհային պատմության մեջ;
 3. Համեմատել Արիոսի ուսմունքը և Հավատո հանգանակը:
 4. Սահմանել քրիստոնեությանն առնչվող 7 հասկացություն:
Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 5-14http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BA%D5%B8%D5%B2%D5%B8%D5%BE%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A4%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%B4%D5%A5%D5%AE_%D5%A3%D5%A1%D5%B2%D5%A9
ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 11-15.05
 1. Թվարկել կայսրական իշխանության առանձնահատկությունները;
 2. Ապացուցել, որ Հայկական արքայատոհմի օրոք Բյուզանդիան կրկին հզորացել է:
 3. Շարադրել Հուստինիանոս Ա-ի և Վասիլ Ա-ի համեմատական բնութագիրը:
Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 15-23
ՎԱԹՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 18-22.05
 1. Թվարկել իսլամի առաջացման պատճառները և հետևանքները:
 2. Բնութագրել Մուհամեդին:
 3. Ապացուցել, որ իսլամա-քրիստոնեական բախումն անխուսափեիր չէր:
 4. Կազմել հայ-արաբական հարաբերությունների ժամանակագրությունը:
Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 102-107
Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 47-60
                   https://www.youtube.com/watch?v=d1DGIOl_Ww4
ՎԱԹՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 25-29.05
                       ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԿՆՈՒԹՅՈՒՆ

Տնային առաջադրանքներ 7-րդ դասարան

ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍ
 1. Համեմատել մարդու առաջացման վարկածների փաստարկված և վիճելի կողմերը;
 2. Շարադրեք մարդու առաջացման հիմնախնդրի բարդության պատճառների Ձեր բացատրությունը:

ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍ
 1. Բեմադրել նախնադարյան հասակակցի մեկ օրը;
 2. Բացատրել հնագիտական հնագույն շերտերում մետաղից պատրաստված գործիքների առկայությունը:
ԵՐՐՈՐԴ – ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
 1. Ապացուցել, որ նախնադարի դպրոցը և նրա ուսուցիչները չափազանց կարևոր դեր էին խաղում տոհմի կյանքում;
 2. Համեմատել Հայկական լեռնաշխարհի նախնադարյան դպրոցները երեք այլ տարածաշրջանների դպրոցների հետ:

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Ժայռապատկերներ,, կամ ,,Քարահունջ,, թեմաներով:

ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ
 1. Համեմատել հասարակական կյանքի կազմակերպումը տարբեր աշխարհամասերում;
 2. Գրել պատմվածք կամ հեքիաթ ,,Տոհմից վտարվածը,, վերնագրով:

ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ
 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Առասպելական ոսկեդարի իրական հիմքերը,, թեմայով;
 2. Համեմատել ցանկացած երեք քաղաքակրթությունների պատկերացումները ոսկեդարի մասին:

ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍ
1.Թվարկել նախնադարի դասերը / պատասխանը հիմնավորել/;
2.Համեմատել ցանկացած երեք տարածաշրջանների նախնադարյան բնակավայրերը:

ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Արատտա,, թեմայով:

ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
 1. Թվարկել արիա – սեմական հակամարտության դասերը /պատասխանը հիմնավորել/;
 2. Բեմադրել սեմական քաղաքակրթության որևէ ենթաքաղաքակրթության մեկ օրը:

ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍ
 1. Թվարկել եգիպտական քաղաքակրթության անկման պատճառները /պատասպանը հիմնավորել/;
 2. Նկարագրել հայ – եգիպտական հարաբերությունները հին աշխարհում:

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ
 1. Ապացուցել, որ շումերական քաղաքակրթությունն արիականի բաղկացուցիչն է,
 2. Բեմադրել մի հատված շումերական էպոսից:

ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Հայ – չինական հարաբերությունները հնագույն ժամանակներից մինչև 5-րդ դար,, թեմայով:

ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Հայկյան Հայաստան,, թեմայով:

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Հայկական գիրը,, թեմայով:

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 2014 թվականի դեկտեմբեր
 1. Կրետե-միկենյան մշակույթի օրինակով ցույց տալ զարգացած մշակույթների խոցելիությունը և պատմական փոփոխությունների ոչ ուղղագիծ բնույթը;
 2. Թվարկել Ծովի ժողովուրդների շարքում հայերի հայտնվելու պատճառները /պատասխանը հիմնավորել/:

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 22.12.2014-19.01.2015
 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,, Մեր թանգարանները Արարատյան թագավորության մասին,, թեմայով:

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը՝ 15.12.2014-12.01.2015
 1. Համեմատել ,,300 սպարտացիներ,, ֆիլմերը:

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը՝ 22.12.2014-26.01.2015
 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,, Հայ-հունական քաղաքակրթական առնչությունները հին աշխարհում,, թեմայով:

ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը՝ 16.01 – 30.01.2015
 1. Բեմականացնել Ալեքսանդր Մակեդոնացու կյանքի որևէ հատված:

ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 02.02-15.02
 1. Կազմել հելլենական ժամանակաշրջանի մանրամասն ռազմաքաղաքական և մշակութային ժամանակագրությունը:
ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 16-28.02
 1. Թվարկել հայկական աշխարհակալությունների հետևանքները /պատասխանը հիմնավորել/;
 2. Թվարկել աշխարհակալությունների դրական և բացասական կողմերը:
ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը՝ 03.2015
 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Հայ-հռոմեական հարաբերություններն անտիկ աշխարհում,, թեմայով;2.
 2. Վերլուծել հայ-հռոմեական հարաբերություններին վերաբերվող որևէ գեղարվեստական ստեղծագործություն:
ՀԻՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 30.03-10.04
 1. Թվարկել Հռոմեական կայսրության պճատմական փուլերը / պատասխանը հիմնավորել/;
 2. Թվարկել հռոմեական մշակույթի առանձնահատկությունները / պատասխանը հիմնավորել /:
ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 11-27.04
1. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Հայոց նախաքրիստոնեական իրականությունը» թեմայով:
ՀԻՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 27.04-31.05
 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Քրիստոնեությունը և հայերը.կարծիքների բախում» թեմայով:

Комментариев нет:

Отправка комментария